Năm học 2012 – 2013: Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2013 – 2014: Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2014 – 2015: Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2015 – 2016: Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2016 – 2017: Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2017 – 2018: Tập thể lao động xuất sắc.