Thursday, 23/09/2021 - 07:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI

Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

  UBND HUYỆN TRẢNG BOM

 TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

–––––––––––––––––

             Số:  07  /KH-THCS MĐ

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                    Bắc Sơn, ngày 03  tháng 05 năm 2021 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021

của trường THCS Minh Đức

 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-PGDĐT ngày 22/4/2021 của Phòng GD-ĐT về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của ngành giáo dục huyện Trảng Bom; trường THCS Minh Đức xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021 của trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV,  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021­ - 2026. Với chủ đề: “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm hành động là: “Sâu sát - Phù hợp - Thực chất – Đồng thuận”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giai cấp trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm thực hiện tốt các phong trào cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ đơn vị, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng nhà trường và góp phần xây dựng Trảng Bom phát triển toàn diện.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDĐT, tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2021, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; tăng cường đối thoại, tiếp xúc và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân; làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dân; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của ngành và của nhà trường, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; chú trọng vấn đề nêu gương của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu đoàn thể, tổ chuyên môn.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; phát huy vai trò của tập thể để thực hiện tốt công tác dân vận.

1.1. Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyền, phổ biến, tuyên truyền và quán triệt các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 09/01/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 17/7/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận; Thông tri số 37-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD-ĐT. Nhà trường bám sát nhiệm vụ chính trị đã được giao, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triên kinh tê - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Quyết định số 290-QĐ/TW, Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW, Kết luận số 114-KL/TW, Kết luận số 03-KL/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, Kế hoạch số 164-KH/TU, Quyết định số 728-QĐ/TU ngày 12/9/2014 về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp trong tỉnh với công dân; Quyết định số 729-QĐ/TU ngày 12/9/2014 về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ thị số 06-CT/UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.

1.3. Đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong quá trình thực hiện công việc, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong đơn vị.

2. Thực hiện nề nếp quy chế công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cưòng đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động tham gia tốt các hoạt động của ngành.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển của ngành và công tác cải cách hành chính của ngành. Tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương thức, lề lối làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ của nhà trường theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Tập trung rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên quan đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên; thường xuyên tiếp xúc đối thoại với nhân dân; nâng cao trách nhiệm, phẩm chất và năng lực của cán bộ, công chức; thực hiện công tác kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp tại đơn vị.

Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, gây ảnh hưởng làm mất lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Nhà trường ban hành cơ chế, tạo điều kiện để Công đoàn và các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân tham gia giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, nhà trường trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tập trung giải quyết đơn đúng quy định pháp luật; đảm bảo chất lượng, thời gian; kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật Phòng chống tham nhũng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đơn vị; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như sinh hoạt chính trị, nghiên cứu học tập tư tưởng “dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm hưởng ứng “Ngày vì dân ” hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của ngành, của đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Xác định thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của đơn vị; tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua, vận động toàn thể đảng viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phối hợp với các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết trong HĐSP nhà trường; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu các đoàn thể, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường lồng ghép thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

1. Ban giám hiệu nhà trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo Phòng GD-ĐT ngày 10/06/2021 và trước ngày 15/10/2021 theo quy định.

2. Công đoàn nhà trường.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Phối hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương điển hình tiên tiến về công tác “dân vận khéo”.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021 của trường THCS Minh Đức đề nghị cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả ./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- BGH nhà trường;

- Công đoàn trường;

- Các tổ chuyên môn;

- Chi đoàn trường;

- Lưu VT;

 

       HIỆU TRƯỞNG

 

             (Đã ký)

 

 

 

     Nguyễn Xuân Quân

 

Nguồn: thcsminhduc.trangbom.dongnai.vnedu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 45
Tháng 09 : 1.126
Năm 2021 : 6.065